Organització

Organització

1. COM ENS ORGANITZEM?

1.1. ÒRGANS DE GESTIÓ I DIRECCIÓ

PRESIDÈNCIA

Òrgan de direcció constituït per tots els municipis de la Xarxa. La presidència serà per elecció de l’Assemblea, de caràcter anual i prorrogable per un any.

DIRECCIÓ EXECUTIVA: MESA DE LA PRESIDÈNCIA

Constituïda per l’alcalde president actual o persona en qui delegui, juntament amb dos persones elegides per l’Assemblea.

Funcions:

-Relacions amb les administracions.

-Presentació noves candidatures per integrar-se a la Xarxa.

ASSEMBLEA GENERAL

És l’òrgan sobirà de la Xarxa. Constituïda per tots els municipis de la Xarxa. Hi haurà un regidor – delegat de cada municipi i el corresponent tècnic municipal (vot per municipi). Les sessions que celebri l’Assemblea General podran ser ordinàries i extraordinàries. L’Assemblea es reunirà amb caràcter ordinari cada sis mesos

Funcions: Disseny i aprovació de projectes. Aprovació i modificació dels Estatuts.

SECRETARIA GENERAL – SEU DE LA XARXA

La Secretaria General s’emplaçarà en el municipi de Begur amb caràcter estable

Funcions

-Coordinació tècnica dels projectes de la Xarxa

-Reunions amb la presidència i la mesa de la Presidència

-Convocatòria de l’Assemblea General

1.2. LES RELACIONS INTERNES

Reunions de la Direcció Executiva cada mes.

Reunions de l’Assemblea General en sessió ordinària cada sis mesos i extraordinàries a convocatòria de la Presidència o a sol·licitud de qualsevol dels membres de l’Assemblea General.

1.2.2. LES COMISSIONS DE TREBALL com a eina de gestió i comunicació

És necessari per la Xarxa poder establir un punt de trobada amb els múltiples agents locals, per tenir en conta les seves necessitats específiques i fer-los partícips del projecte.

Primer de tot es necessari la participació e implicació dels tècnics municipals ( diferents àrees ), els arxivers i responsables dels equipaments museístics com a gestors de la història i patrimoni dels municipis.

És interessant la idea de convidar a persones que pels seus coneixement si experiències puguin col·laborar a millorar les propostes.

Funció:

-Espai de diàleg e intercanvi d’experiències entre els municipis de la Xarxa i el seu entorn.

-Espai d’on poder treure continguts de qualitat per dotar els projectes de la Xarxa d’una bona base conceptual i d’acord amb les realitats particulars de cada població.

-Organitzades per temes tant històrics, culturals, artístics, turístics sempre entorn el món indià.

Organització

Este sitio utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia de navegación

Si no está de acuerdo cambie la configuración de su navegador.

Aceptar